Stredná odborná škola, Jesenského 1

Stredná odborná škola, Jesenského 1

Jesenského 1
94062 Nové Zámky
IČO: 00654230

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola, Jesenského 1

História školy

 

História učnovského školstva siaha do roku 1882, kedy boli rozhodnutím ministerstva školstva podla živnostenského zákona zriadené učnovské školy. Nakoľko v Nových Zámkoch bolo v tom čase 195 učnov, mesto sa v roku 1884 rozhodlo zriadit učnovskú školu. Zriadená bola pod názvom Obecná učnovská škola Nové Zámky. Mala 259 učnov a riadila ju 14-členná komisia. Prvým riaditelom bol Ján Jakubovich, riaditel miestneho gymnázia. Škola bola umiestnená v budove vtedajšieho gymnázia, teraz v budove Združenej strednej školy dopravy a služieb na Björnsonovej ulici. Táto historická budova gymnázia bola postavená v roku 1842. Vyučovanie bolo v poobednajších hodinách. Od roku 1884 do roku 1909 vzrástol počet žiakov z 259 na 296, a komisia sa rozšírila na 20-člennú. V rokoch 1925/26 sú už učni zaradení do tried podľa odborov. Triedy sú s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Po ukončení druhej svetovej vojny, ako spomína jej vtedajší riaditel p. Viliam Kútny, škola prechádzala zložitým obdobím. Nakolko nemala stálu budovu, žiaci boli rozmiestnení v rôznych častiach mesta. V roku 1945 mala škola 482 učnov a dvoch interných učitelov. V dalšom roku sa zvyšuje pocet žiakov na 634 a počet interných učitelov na 5 a externých učitelov na 9. Svoju budovu dostala škola spät až po roku 1948. V roku 1948 boli učnovské školy zaradené medzi školy III. stupna, do učebných plánov sa zaradujú všeobecnovzdelávacie predmety a odborné predmety sa vyučujú diferencovane podla učebných odborov. Zmeny vo forme učnovského vzdelávania nastali po vydaní tzv. „Učnovského zákona“, cím vznikli tri typy učnovských zariadení a to odborné učilištia, učnovské strediská a učnovské školy. V Nových Zámkoch z uvedených typov učnovských zariadení zabezpečovala teoretické vyucovanie učnovská škola pre učnov z učnovských stredísk. V školskom roku 1958/59 mala škola 587 učnov v 32 učebných odboroch. Vyučovanie zabezpecoval pedagogický zbor, ktorý mal 11 interných a 10 externých učiteľov. Zákonom c. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania učnovské školy boli zaradené medzi školy II. cyklu a zmenila sa aj organizácia vyučovacieho procesu. Počet žiakov neustále narastal, v šk. roku 1958/59 bolo 587 žiakov, v šk. roku 1964/68 už mala škola 1127 žiakov. Kapacita školy na Björnsovovej ulici nestačila, a preto v roku 1965 bola daná do užívania budova na Jesenského ulici. V tom case bolo na škole 25 interných a 35 externých učitelov. V roku 1979 sa mení názov školy na Stredné odborné učilište. V polovici osemdesiatych rokov nastal rozmach rezortných škôl, čo malo vplyv na rozdelenie stredného odborného učilišta na štyri subjekty: Stredné odborné učilište strojárske pri n.p. Elektrosvit, Stredné odborné učilište pri n.p. Sigma, Stredné odborné učilište výrobných družstiev a pôvodné Stredné odborné ucilište na Jesenského ulici. Po roku 1989 nastáva znova rozmach školy, zriadujú sa nové učebné a študijné odbory, pričom sa pôvodná štruktúra odborov zachováva. Zriaduje sa odbor kaderník, a po niekolkých rokoch sa otvára prevádzka kaderníctva v priestoroch školy na Björnsonovej ulici. Prevádzka reštauračného zariadenia Koliba Dolina rieši problém odborného výcviku pre odbory kuchár, čašník a cukrár a zároven sa otvára širokej verejnosti ako zariadenie, kde sa dá príjemne posediet pri dobrom jedle. V priestoroch školy na Jesenského ulici sa zriadujú priestory pre odborný výcvik odborov stolár, elektrikár, krajčír, inštalatér, maliar, automechanik a autoelektrikár. školskom roku 2002/2003 sa otvára Stredná priemyselná škola dopravná študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy so zameraním na colnú deklaráciu a na cestnú dopravu a prepravu. V školskom roku 2003/2004 sa mení názov školy a zriaduje sa Združená stredná škola dopravy a služieb. Zároveň sa škola stáva pilotným centrom pre automechanické odbory. Od 1.9.2008 sa mení názov školy zo Združenej strednej školy dopravy a služieb na Strednú odbornú školu.

 

Učebné a študijné odbory:

 • Učebné odbory s výučným listom
 • 2487 2 autoopravár
 • 6456 2 kaderník
 • 6445 2 kuchár
 • 6444 2 čašník, servírka
 • 2964 2 cukrár

Štúdium končí záverečnou skúškou a každý absolvent obdrží výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške v danom odbore.
V učebnom odbore autoopravár sa žiaci po prvom ročníku zadeľujú do týchto zemeraní: autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár - karosár, autoopravár - lakovník

 • Študijné odbory s maturitou
 • 3447 4 grafik digitálnych médií
 • 2672 4 mechanik elektrotechnik
 • 6445 4 kuchár
 • 6444 4 čašník, servírka
 • 6446 4 kozmetik
 • 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy

Štúdium sa končí maturitnou skúškou

 • Nadstavbové štúdium
 • 6421 4 spoločné stravovanie
 • 3757 4 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
 • 6426 4 vlasová kozmetika
 • 2489 4 manažér predaja a prevádzky autoservisu

Štúdium je dvojročné - denné, končí maturitnou skúškou.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy:   Ing Zoltán Varga
Zástupcovia:   Paed Dr. Katarína Sládeková
    Ing. Zuzana Danielová

035/6428642,6428643,6428625

sou@soujesnz.skKde nás nájdete?

Zobrazit